पश्चात्ताप आणि खरे सुवार्ता विश्वास

पूर्वेकडून मी शिकार पक्ष्यांना बोलावीन.
दूरच्या देशातून, एक माणूस माझ्या उद्देशाने पूर्ण करण्यासाठी.
मी काय बोललो ते मी आणीन;
जे मी योजले आहे ते मी करीन.

लक्षात ठेवा, तुम्ही पापी आहात.
जुन्या गोष्टी लक्षात ठेवा,
मीच देव आहे दुसरा कोणीही देव नाही.
मी देव आहे आणि माझ्यासारखा कोणी नाही.
सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत घोषित करणे,
आणि प्राचीन काळापासून ज्या गोष्टी अद्याप पूर्ण केल्या नाहीत,
म्हणते, 'माझा सल्ला उभा राहील, आणि मी माझे सर्व सुख करू,'

 

संबंधित ... राज्य देव

त्याला असे सुद्धा म्हणतात

गॉस्पेल हे देवाच्या राज्याचे विश्वव्यापी शासक सरकार आहे

"हे माझ्या ह्दयांनो, तुम्ही ऐका, धर्मापासून दूर कोण आहात?
मी माझ्या चांगुलपणा जवळ आणतो. तो दूर नाही आहे आणि माझा तारणारा उशीर होणार नाही.

या राज्याचे आगमन शास्त्रवचनांमध्ये भाकीत करण्यात आले होते
माझ्या शहीद झालेल्या प्रत्येक संदेष्ट्याने
आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे.

हा आपला प्रभु येशू ख्रिस्त याच्या शुभवर्तमानाचे स्मरणपत्र आहे

 

येशू सुवार्ता नाही, किंवा त्याने शिकवले म्हणून
देवाचे राज्य,
त्याने सर्वसमर्थ देवतांचे सत्य घोषित केले
च्या शुभेच्छा
दैवी सरकारचे सर्वोच्च हेतू.
तो देवाच्या कराराचा दूत होता
संदेश नाही.
देव सर्व देशांवर राज्य करील अशी आज्ञा देवाने दिली आहे
त्याच्या बाजूला संत सह

जे आत्म्याने दीन आहेत ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे.
जे शोक करतात ते धन्य, कारण त्याचे सांत्वन करण्यात येईल.
जे नम्र आहेत त्यांना धन्य. कारण ते वारस होतील.
जे लोक नीतिमान आहेत ते भुकेले आणि तहानलेले आहेत, ते धन्य आहेत.
कारण ते तृप्त होतील.
जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यांचावर दया करण्यत येईल.
जे अंत: करणाचे आहेत ते धन्य आहेत कारण ते देवाला पाहतील.
जे शांति करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हटले जाईल.
जे लोक धार्मिक आहेत त्यांना आशीर्वाद देण्यात आले आहे.
त्यांच्यासाठी स्वर्गाचे राज्य आहे.
"जेव्हा माझ्यामुळे लोक तुमची निंदा करतील, तुमचा छळ करतील व लबाडीने तुमच्याविरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट बोलतील तेव्हा तुम्ही धन्य आहात.
आनंद करा आणि उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे!
जे संदेष्टे तुमच्यापूर्वी होते त्यांचा त्यांनी छळ केला.
तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहात. जर मिठाचा खारटपणा गेला तर ते पुन्हा खारट होईल.
त्यावर किसले गळ घालावे?
यापुढे काहीही केव्हाही चांगले नाही, तर बाहेर फेकले जावे,
आणि मनुष्याच्या पायाखाली तुडविणे.
तुम्ही जगाचे प्रकाश आहात. डोंगरावर वसलेले नगर लपत नाही.
पुरुष मेणबत्त्या प्रकाशात आणत नाहीत आणि बुशलखाली ठेवतात,
पण मंदिराच्या प्रकाशात सर्व प्रकाश आहे.
आपले प्रकाश माणसांसमोर चमकत आहेत, जेणेकरून ते आपले चांगले कार्य पाहू शकतील,
आणि स्वर्गातल्या पित्याला गौरव द्या.
मी नियमशास्त्र किंवा संदेष्ट्यांचे लिखाण रद्द करायला आलो आहे असे समजू नका.
मी नाश करायला आलो नाही तर पूर्ण करण्यासाठी आलो आहे.
मी तुम्हाला सत्य सांगतो की, आकाश आणि पृथ्वीचा शेवट होईपर्यंत,
जोपर्यंत सर्व गोष्टी पूर्ण होईपर्यंत नियमशास्त्राने एका गोष्टीचा अर्थ नाही.
जो कोणी, यापैकी किमान आज्ञाांपैकी एक खंडित करेल,
आणि माणसांना शिकविण्याचा प्रयत्न करील, म्हणून तो स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात लहान होईल.
परंतु जो कोणी त्यांना शिक्षण देईल व शिक्षण देईल,
त्याचप्रमाणे जो स्वर्गाच्या राज्यात येईल त्याला मोठे गणले जाईल.
कारण मी तुम्हांस सांगतो की,
तुझ्या चांगुलपणाशिवाय धार्मिकतेपेक्षाही जास्त असेल
नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी यांच्यापैकी काही जण स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणार नाहीत.
जेव्हा तू शपथ घेतोस तेव्हा ती तोडू नको. जी शपथ देवाला वाहिली आहे ती खरी कर,
खून करु नको आणि जो कोणी ठार मारेल तो न्यायाचा खून होईल.
परंतु मी तुम्हांस सांगतो की, जो कोणी आपल्या भावावर रागावला असेल तो न्यायदंडास पात्र ठरेल. आणि जो कोणी आपल्या भावाला म्हणतो,
रा-सी, परिषदेच्या धोक्यात असेल
परंतु जो कोणी म्हणेल, "तू मूर्ख आहेस, तर नरकात जाणाऱ्या तुकड्यांची जाणीव होईल."
म्हणून आपण देवाकडे आपली भेट घेऊन, आणि तेथे लक्षात ठेवले तर
तुझा भाऊ तुझ्या विरुध्द आहे.
तेथे वेदीपुढे आपले दान ठेव आणि आपल्या मार्गाने जा.
प्रथम, आपल्या भावाशी समेट करा, आणि नंतर येऊन भेट द्या.
तू आपल्या शत्रूशी इतका लवकर वागलास की कोणत्या तरी मार्गाने तू त्याच्याबरोबर आहेस.
कोणत्याही वेळी तुमचा शत्रू तुमच्यावर टीका करु शकत नाही.
आणि न्यायाधीश तुला तुरूंगात टाकून देतील, आणि तुरुंगात टाकण्यात येईल.
मी तुला खरे सांगतो की,
तू येथून कोणीही बाहेर येणार नाही, जोपर्यंत तू शेवटचा पैसा देईपर्यंत तुझी सुटका मुळीच होणार नाही.
जेव्हा तू शपथ घेतोस तेव्हा ती तोडू नको. जी शपथ देवाला वाहिली आहे ती खरी कर,
व्यभिचार करु नकोस.
परंतु मी तुम्हांस सांगतो की, जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे वाकड्या गोष्टी पाहतो त्याने ती पाहिली पाहिजे
तिने आधीच तिच्या हृदयात व्यभिचार केला आहे.
आणि जर तुझा उजवा डोळा तुला पाप करायला लावते तर तो काढून टाक.
आणि तुझ्यापासून ते काढून टाकले आहे. हे तुमच्या फायद्यासाठी आहे की तुमच्यातील एकीचा नाश झाला पाहिजे.
आणि तुझे संपूर्ण शरीर नरकात फेकले जावे असे नाही.
जर तुझा उजवा हात तुला पाप करावयास लावतो तर तो काढून टाक व फेकून दे.
हे तुमच्यासाठी फायद्याचे आहे की तुमच्यातील एकीचा नाश झाला पाहिजे.
आणि तुझे संपूर्ण शरीर नरकात फेकले जावे असे नाही.
असे लिहिले आहे की, जो कोणी आपल्या पत्नीस सूटपत्र देतो तो स्वत:
त्याने तिला घटस्फोट लिहून द्यावे:
परंतु मी तुम्हांस सांगतो की, जो कोणी आपल्या पत्नीस सूटपत्र देतो तो स्वत:
व्यभिचार करणारी स्त्री, तिला व्यभिचार करण्यास प्रवृत्त करतो.
आणि जो कोणी आपल्याशी लग्न करतो तो व्यभिचार करतो.
"जेव्हा तू शपथ घेतोस तेव्हा ती तोडू नको. जी शपथ देवाला वाहिली आहे ती खरी कर,
तू स्वत: ला कपडे घालू नको,
पण तू आपल्या वचनानुसार कर.
पृथ्वीवरुन नाही; त्याच्या पायथ्याशी कोणीही नाही. यरुशलेमचीही शपथ वाहू नका.
कारण हे महान राजाचे शहर आहे.
परंतु तुमच्या संभाषणाला "होय, होय" असे म्हणू द्या. नाही, नाही:
यापेक्षा जास्त जर असेल तर ते सैतानापासून आहे.
"तुम्ही ऐकले आहे की असे सांगितले होते, 'डोळ्याबद्दल डोळा आणि दाताबद्दल दात.'
पण मी तुम्हांस सांगतो की, तुम्ही वाईट गोष्टी करीत नाही.
पण जो कोणी तुमच्या उजव्या गालावर मारतो,
त्याच्याकडे इतरांना वळवा.
आणि जो कोणी फिर्याद करून तुमचा अंगरखा घेऊ पाहतो त्याला तुमचा झगाही द्या.
त्याला तुझे कपडे घालावे.
आणि जो कोणी तुम्हांला सक्तीने त्याच्याबरोबर कांही अंतर घेऊन जाऊ इच्छितो त्याने त्याच्याबरोबर त्याच्या दुप्पट अंतर जा
जो तुमच्याजवळ मागतो त्याला द्या आणि जो तुमच्याकडून उसने घेऊ इच्छितो त्याला नकार द्या
तू दूर जाऊ नकोस.
"तुम्ही ऐकले आहे की असे सांगितले आहे की, 'तू आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर,
आणि तुझ्या शत्रूचा द्वेष कर.
परंतु मी तुम्हांला सांगतो की, तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा आणि त्यांचे ऐका.
जे तुमचा द्वेष करतात त्यांना चांगले करा. आणि जे लोक तुम्हाला तुच्छ लेखतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा.
आणि तुमचा छळ करतील;
यासाठी की तुम्ही तुमच्या स्वर्गातील पित्याचे पुत्र व्हाल.
कारण तो आपला सूर्य आणि चांगुलपणा यावर भर घालतो.

 

आणि जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा ढोंग्यांसारखे होऊ नका.
कारण त्यांना मंडळीतील व रस्त्याच्या कोपऱ्यात उभे राहून प्रार्थना करणे आवडते.
ते मनुष्यांना दिसू शकतात. मी तुम्हांला खरे सांगतो की,
त्यांना त्यांचा सन्मान आहे.
पण जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा आपल्या शयनगृहात प्रवेश करा आणि जेव्हा तुम्ही दार बंद करता,
आपल्या स्वर्गातील पित्याला प्रार्थना करा.
आणि ज्या गुप्त गोष्टी पाहतात त्या तुला दिल्या जातील.
पण जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा व्यर्थ पुनरावृत्ती न करता,
राष्ट्रांप्रमाणे ते करतात: कारण त्यांना वाटते की ते ऐकतील
त्यांच्या बोलण्याबद्दल.
त्यांच्यासारखे होऊ नका. तुम्हाला कशाची गरज आहे हे तुम्ही सांगण्यापूर्वी तुमच्या पित्याला ठाऊक असते.
आपण त्याला विचारण्यापूर्वी.

अशा प्रकारे आपण नेहमी प्रार्थना करावी ...

आमचा पिता जो स्वर्गात आहे,
तुझे नाव पवित्र मानले जावो.
तुझे साम्राज्य येते,
तुझी इच्छा पृथ्वीवर केली जाईल,
ते स्वर्गात आहे म्हणून.
आजची आमची रोजची रोटी द्या.
आणि मला माझ्या पापांची क्षमा करा,
जे माझ्याविरुद्ध पाप करतात त्यांना मी क्षमा करतो.
मला मोहात पडू देऊ नका
मला दुष्टांपासून वाचव.
तुझे राज्य आहे,
आणि शक्ती,
आणि सर्वकाळ गौरव.
आमेन

 

पृथ्वीवर स्वत: साठी संपत्ती साठवू नका,
जेथे किड आणि गंज भ्रष्ट होते,
आणि जेथे चोर जाऊ शकतात आणि चोरी करतात:
पण स्वर्गात आपणासाठी संपत्ती साठवा,
कोठेही माती किंवा कांजी भ्रष्ट नाही,
आणि जेथे चोर जाऊ शकत नाहीत व चोरी करीत नाहीत:
जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.
डोळा शरीराचा दिवा आहे. म्हणून जर तुमचे डोळे चांगले असतील,
तुझे सर्व शरीर प्रकाशमय होईल.
परंतु जर तुमचे डोळे वाईट असतील, तर तुमचे सर्व शरीर पापाने अंधकारमय होईल.
जर तुझा प्रकाश अंधार आहे तर,
अंधार किती महान आहे!
कोणीही दोन मालकांची सेवा करू शकत नाही.
एकाला तो एकटा आवडेल आणि दुसऱ्यावर तो प्रेम करील.
किंवा तो एकाला राखील आणि दुसऱ्याचे ऐकणार नाही.
आपण देव आणि धनुष सर्व्ह करू शकत नाही.
म्हणून मी तुम्हांस सांगतो की, आपल्या जीवनाविषयी विचार करू नका.
तुम्ही काय खावे किंवा काय प्यावे अशी येशूची इच्छा आहे.
किंवा आपल्या शरीरासाठी, आपण काय ठेवू नये.
अन्नापेक्षा जीव आणि कपड्यापेक्षा शरीर महत्त्वाचे आहे का?
हवेचे पक्षी पहा.
ते बी पेरतात नाही वा कापत नाहीत, न भाजलेल्या भाकरीत वाढतात.
तरी तुमचा स्वर्गातील पिता त्यांना खावयास देतो.
तुम्ही त्यांच्यापेक्षा चांगले आहात काय?
आणि आपण डिझायनर कपडे विचार का?
शेतातल्या फुले पाहा, ती कशी वाढतात;
त्यांनी कष्ट केले नाही व विकण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला नाही.
आणि तरीही मी तुला सांगतो की, राणी देखील तिच्या सर्व वैभवात आहे
यापैकी एक सारखे कपडे नव्हते.
म्हणून, जर देवाने शेतातले गवत उगवले तर
आज जे आहे आणि उद्या ओव्हनमध्ये टाकले जाते,
अरे अल्पविश्वासू माणसा, तुला पोशाख घालणार नाही काय?
म्हणून तुम्ही असे विचारू नका, "आपण काय खाऊ?"
किंवा, आम्ही काय प्यावे?
किंवा, आम्ही पोशाख करू नये काय?
(या सर्व गोष्टींकडे विश्वासणारे अविश्वासणार नाहीत.
कारण तुमच्या स्वर्गातील पित्याला माहीत आहे की, या सर्व गोष्टी तुम्हाला आवश्यक आहेत.
तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न करा.
आणि या सर्व गोष्टी तुम्हास मिळतील.
म्हणून उद्याची चिंता करू नका.
उद्या स्वत: च्या गोष्टींचा विचार करतील.
आजचा दिवस खूपच वाईट आहे.

 

बहुतेक पाळक व मंडळ्या देवाचे राज्य प्रचार करण्याचा दावा करतात. पण हे राज्य सतत कशाबद्दल बोलतात? आणि ते कोठे दिसते किंवा ते कधी दिसेल? हे स्वर्गात आहे का? किंवा तो ब्रिटीश साम्राज्य आहे, कदाचित सार्वभौम चर्च आहे, तो व्हॅटिकनमध्ये आहे किंवा पोप आणि त्याच्या बिशपच्या हृदयांत आहे किंवा प्रत्येक व्यक्तीमध्ये फक्त चांगला आहे?

 

लाखो लोक या लोकप्रिय कल्पनांवर विश्वास ठेवतात परंतु ते सर्व चुकीचे आहेत! खरं तर त्यापैकी काहीही अगदी बरोबर असल्यासारखेच आहेत.

बर्याच काळापासून देवाचे वचन दुर्लक्षित केले गेले आहे. खरं तर ते जास्त काळ टिकू शकत नाही. लवकरच तुम्ही देवाचे राज्य कधीही समजू नयेत. बर्याचजणांनी अज्ञान केले आहे आणि लवकरच होणार्या गोष्टींबद्दल नकार दिला आहे. बर्याचजणांचा असा विश्वास आहे की जगातील सर्वात अभिजात कुटुंबे आणि संघटनांचा समूह एक जागतिक सरकार आणणार आहे. बर्याच वर्षांपासून त्यांनी सार्वजनिकपणे हे स्पष्ट केले आहे. सार्वत्रिक लष्करी कॉम्प्लेक्स अशा प्रकारचे कार्यक्रम आणण्यासाठी जे काही करू शकेल ते करत आहे, परंतु केवळ त्याचा धोका असल्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि म्हणून घोषित केले जाईल की ते यशस्वी होणार नाही.

संपूर्ण पृथ्वीवर माध्यमातून
बहुतेक लोक येत असलेल्या भूमिकेबद्दल सहमत आहेत
देवाचे राज्य

बर्याच गोंधळात पडलेले कोण ते आणतील? बहुतेक लोक मानतात की एक जागतिक सरकार ही संस्कृती वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. ते काय कायद्याचे पालन करतील? ते कसे लागू केले जातील? सार्वभौम राष्ट्रांनी त्यांच्या अधिकारांना त्यातून काढून टाकले पाहिजे का? हे यशस्वी होईल का की अखेरीस ते सर्व मानवजातीला गुलाम करतील आणि गुलामगिरी करतील? या प्रश्नांनी नेहमीच त्यांच्या ट्रॅकमध्ये नेत्यांना थांबवा 'मार्क 1: 15 मध्ये येशू म्हणाला, "वेळ पूर्ण झाली आहे आणि देवाचे राज्य जवळ आले आहे: पश्चात्ताप करा आणि सुवार्ता विश्वास ठेवा". पृथ्वीवरील लाखो लोकांना सुवार्ता काय आहे हे समजू शकत नाही. अगदी सुवार्तेच्या श्रद्धावानांसाठी देखील सुवार्ता काय आहे याचा स्वत: ला काळजी वाटत नाही, सुवार्तेची सत्य ख्रिस्ती धर्मनिरपेक्ष बहुतेकांपासून लपलेली आहे. बहुतेक विचार हे येशूच्या व्यक्तीबद्दल आहे. सुवार्ता आणण्यासाठी निश्चितच येशूचा रोल खूप महत्वाचा होता, परंतु तो सुवार्ता नाही. तो सुवार्ता सुसज्ज आणि उपदेश. आणि पवित्र बायबल हे उल्लेख करते. येशू मार्क 1: 15 मधील मार्क 1: 14 नुसार देवाच्या राज्याची सुवार्ता घोषित करीत येशू गालील प्रांतात आला आणि वेळ संपला आणि देवाचे राज्य जवळ आले: पश्चात्ताप करा आणि विश्वास ठेवा सुवार्ता जे देवाचे राज्य आहे केवळ एकच वास्तविक सुवार्ता सिद्ध करते.

तुम्हाला माहित नाही का?
तुम्ही ऐकले नाही का?
प्रभु तुमचा सर्वकाही पिता सार्वकालिक देव आहे,
विश्वाच्या शेवटच्या पृथ्वीवरील निर्माता.
तो थकलेला किंवा थकलेला कधीच होणार नाही,
त्याच्या समजूतदारपणाचा अर्थ कोणीही नाही.
तो थकल्याबद्दल त्याच्या सर्वशक्तिमान समर्थन देतो
आणि नम्र शक्ती शक्ती देतो.
तरूणही थकले आणि थकले,
आणि तरुण लोक कधीकधी अडखळतात आणि पडतात
पण जे परमेश्वरावर प्रेम करतात
त्यांच्या शक्ती नूतनीकरण होईल.
ते गरुडासारखे पंख पसरतील.
ते धावतील आणि थकले नाहीत,
ते चालतील आणि अस्वस्थ होणार नाहीत.

प्रभु देव, सार्वभौम क्रिएटर दिवशी
जसे स्वर्गात आहे तसे पृथ्वीवर त्याचे "देवाचे नवीन राज्य" स्थापित करते.
चिलीचे आकाश-गजर सौर ग्रहण म्हणून साक्षीदार आहेत
चिलीच्या अटाकामा वाळवंटाने यावेळी उत्कृष्ट विचार पाहिले
ला सेरेना किनार्यालगतच्या उत्तर,
खरोखर बायबलसंबंधी घटना,
15 9 2 पासून या क्षेत्राने ग्रहण पाहिले नाही,
चिली खगोलशास्त्र संस्थेच्या म्हणण्यानुसार.
2165 मध्ये पुढची अपेक्षा आहे.

 

देव सर्वसमर्थ देव निर्माण करा मदत करा
देवाचे राज्य
201 9 मध्ये पृथ्वीवरील त्याच्या इच्छेनुसार,
जसे स्वर्गात आहे तसे पृथ्वीवर केले जाईल.

 
 
 

THE ONLY TRUE GOSPEL OF

Copyright 2020 www.TheAlmightyFatherGod.com 

www. TheUniversalCreator.Com

E mail; ContactUs@TheAlmightyFatherGod.com

"All Universal Rights Reserved"

In the never ending love & name of Jesus Christ

Disclaimer

Sometimes when all we want or need is more simple in good faith  information from ministers who understand the Almighty God. Ministers often present chaotic words and paragraphs with very confused doctorings. All I know is these only confuse me so I have assumed they also confuse many others aswell. All I really know is, I was visited in a dream where The Lord Jesus Christ and two Saints, telepathically communicated with me after stopping my fall to hell itself. All I remember was the very next morning I was told  by Jesus to buy the domain names  The Almighty Father God & The Universal Creator & a Holy Bible King James Version. Since then I have seen many visions from both the spirital world and the natural phisical world. Yes even the questionable massive cloud Giants???. I could never clearly understand The Holy Bible.Before this event occured but now all that has changed.  I knew absolutly nothing about religion or building websites infact what I knew about computers in general could have been written on a postage stamp. I have seen many wonders and visions since, and on many occasions these have reacted immediatly by my voice commands given by the God of Abraham Isaac & Jacob for which Im eternally greatful. To remain private I have used the name Just a Mustard Seed. I alone have been given the task to begin the research and development of the Lord thy Gods Kingdom of God first sanctuary city on earth as it is in heaven with the view to encouraging all the souls of the House of Israel back to The Almighty Father God. Thank you Lord for all the blessing spiritual guidance given to me from The Holy Spiit in the name of Jesus of Nazereth,  I am so greatful father God, your most humble & faithful servant "Just a Mustard Seed" Child of the most high God. Bless You